GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ 1. GENEL KURULU TOPLANDI(13 MAYIS 2015)

GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ 1. GENEL KURULU TOPLANDI(13 MAYIS 2015)

2015-06-11 16:05:15
2762 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na görüş bildirmek, gümrük ve iç ticaret konularında araştırmalar yapmak, çalışmalarda bulunmak, ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin bu politikalara ortak katılımı ve işbirliği temelinde ve objektif esaslara göre yönlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir istişari organ olan Gümrük ve Ticaret Konseyi; ilk Genel Kurul toplantısını 13 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da yapmış, Genel Başkanımız Muammer NİKSARLI da bu toplantıya kooperatifçileri temsilen iştirak etmiştir.

 

Gümrük ve Ticaret Konseyi ’nin;

-  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı, Bakan Yardımcısı, Bakanlık Müsteşarı, sekreteryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanından oluşan “Doğal Üyeler”,

 

-  T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Sağlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TAPDK, TÜİK, BTK, SPK, BDDK, KGK, KOSGEB ve TSE’den oluşan “Kamu Kuruluşları”,

 

-  TÜRKİYE KOOP ile birlikte TOBB, TESK, TESKOMB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜMSİAD, Türkiye Bankalar Birliği, TZOB, TÜRMOB, TÜDEF, TÖF, YASED, TÜGİAD, ASKON, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, UND, UTİKAD, Gümrük Müşavirleri Derneği ve Trakya Birlik’den oluşan “Sivil Toplum Kuruluşları” ,

 

-  Bakan tarafından seçilen, gümrük veya ticaret alanlarında deneyimli toplam 8 üyeden oluşan “Seçilmiş Üyeler” den oluşan Genel Kurul  ile,

 

Genel Kurul üyeleri arasından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından seçilen 7 kişiden oluşan bir İcra Kurulu olmak üzere iki organı bulunmaktadır.

 

Bunların dışında, İcra Kurulu’nun teklifi ve İcra Kurulu  Başkanı’nın onayıyla “Çalışma Komisyonları” oluşturulacaktır.

 

13 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan 1. Genel Kurul toplantısında, Genel Başkanımız Muammer NİKSARLI tarafından;

29.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı Kanunun 14. Maddesinde “Tedarik ve Dağıtım Kooperatifleri” kurulabileceğinin bahis konusu edildiği, oysa birçok kooperatifimizin amaçları arasında tedarik ve pazarlama konularının zaten mevcut olduğu, bu nedenle; tedarik ve pazarlama amaçlı yeni kooperatifler kurmak yerine, bu kooperatiflerimizin değerlendirilmesinin gerektiği,

 

Kooperatiflerin faaliyetlerine ilişkin istatistiki verilerin bulunmaması nedeniyle, kooperatiflerin gereğince değerlendirilemediği, kooperatiflerin Türkiye ekonomisine katkılarının bilinememekte olduğu, kooperatiflerin yeterince anlaşılamadığı, T.C.Gümrük ve Ticaret, GıdaTarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Kalkınma Bakanlıkları, Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, TOBB, ILO, Türkiye Sigorta Birliği, İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği’nden kooperatifçilerin katılımıyla başlatılan “Kooperatif İstatistikleri” çalışmasının Gümrük ve Ticaret Konseyince de desteklenmesinin, kooperatiflerin önemi ve fonksiyonlarının anlaşılmasına katkıda bulunacağı,

 

10-13 Kasım/2015 ayında Antalya’da yapılacak ICA Genel Kurulu ve Konferansına 97 ülkeden binlerce katılımcı gelecek olması, toplantının yapılacağı otelde 20 adet stant kurulacağı ve bu stantlarda kooperatiflerin ürünlerinin sergileneceği, Konferans ve Genel Kurul toplantısının aynı zamanda bir uluslararası fuar fonksiyonunu da yerine getirecek olmasının ülkemizin tanıtımı, uluslararası ilişkiler ve dış ticaret açısından önemi vurgulanarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da bu toplantıda üst düzeyde bir koordinasyon görevi üstlenmesinin gerekliliği

konuları dile getirilmiştir.

 

Gümrük ve Ticaret Konseyi’nin, ekonominin aktörleri arasındaki iletişimi artırarak, kooperatiflerin sorunlarının da tespit ve çözümünde önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.