TÜRKİYE KOOP Anasözleşme değişikliği tescil edildi

TÜRKİYE KOOP Anasözleşme değişikliği tescil edildi

2018-09-10 11:11:07
1709 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Anasözleşme değişikliği tescil edildi

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP’un 19 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da yapılan olağan Genel Kurulunda kabul edilen Anasözleşme değişikliği Ticaret Sicili tarafından tescil ve ilân edildi(7 Ağustos 2018 Sayı: 9637). Anasözleşmenin 21. maddesinde yapılan bu değişiklik ile Yönetim Kurulu üye sayısı 7’ye indirildi ve tüm bağlı birliklerin başkanlarından oluşan bir Başkanlar Kurulu oluşturuldu.  Yönetim Kurulu toplantılarının iki ayda bir, Başkanlık Divanı toplantılarının da yılda iki kez yapılması hükme bağlandı.

 

 

21. Maddede yapılan bu değişiklik ile yeni metin aşağıdaki şekilde Anasözleşmeye işlendi:

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU

Madde: 21: Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri çerçevesinde Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin çalışmalarını yürüten ve onu temsil eden yürütme organıdır.

 

Yönetim Kurulu, ortaklarının temsilcileri arasından, genel kurulca belirlenecek en az bir en çok dört yıllık bir süre için gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçilir.

 

Yönetim Kuruluna Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’ne bağlı Merkez Birlikleri ve birlikleri temsilcileri arasından Genel Kurulca belirlenecek sayıda en az 7 üye seçilir. Yönetim Kuruluna asıl üye kadar yedek üye de seçilir. Ancak, aynı Merkez Birliği veya Birliğin birden fazla temsilcisi Yönetim Kurulu Asil üyeliğine seçilemez. Bu kural yedek üyeler için de uygulanır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine temsil ettiği merkez birliği veya birliğin yedeği getirilir.

 

Seçimlerde, genel kurulca aksine bir karar alınmadıkça  “Blok Liste” usulü uygulanır. Yönetim kuruluna üye seçilebilmek için, Türk vatandaşı olmak, 1163 sayılı Kanunun 56/3 maddesindeki suçlardan mahkum olmamış bulunmak gerekir. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği temsilciliği sıfatını yitiren yönetim kurulu üyelerinin görevleri sona erer. Yönetim kurulundan kendi isteğiyle ayrılan ya da süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

 

Yönetim kurulu, Genel Kurulu takip eden ilk toplantısında, bir Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayıda Genel Başkan Yardımcısı seçilir. Yönetim kurulu yılda en az altı defa olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak Genel Başkanın, Genel Başkanın bulunmaması halinde vekilinin çağrısı ile en az yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır, onda da eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Genel başkan ve yardımcılarına murahhaslık verilebilir.  Özürsüz olarak üç olağan toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Toplantıların çağrısı gündemli yapılır.

 

Özelde Birlikler ve Merkez Birliklerinin, genelde de kooperatiflerin sorunlarının daha geniş bir perspektifle tartışılması ve alınacak kararlar ve yapılacak eylemler konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak üzere ve tüm bağlı örgütlerin yönetim kurulu başkanlarından oluşacak bir Başkanlar Kurulu teşekkül ettirilir. Yılda en az 3 kez yapılacak Başkanlar Kurulu’nun toplantılarına diğer birliklerin temsilcilerinin de gözlemci olarak davet edilmesi sağlanabilir.

 

Yönetim kurulunca verilen kararlar, noterce onaylanmış karar defterine, tarih ve sıra numarası ile yazılır. Toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Verilen karara karşı olanlarla, çekimser kalan üyeler, karar altına gerekçesini yazarak imzalarlar.